KATALIKAI.LT | BIBLIJA.LT | KATEKIZMAS.LT | BERNARDINAI.LT
Į pirmą puslapį
Statistika
Iš viso nuorodų: 191
I grupė (katalikų): 169
II grupė (krikščioniškos): 22
II grupė (Lietuva): 0
IV grupė (kitos): 0
Kontaktai
Katalikų interneto tarnyba
Papilio g. 5, Kaunas
Tel. +370 37 320121; +370 684 09029

www.katalikai.lt
Biblija ir mokymas
 • Du pagrindiniai leitviški Bibiljos tekstai su paieška. trumpai apie vertimus ir vertėjus...
  INFO:Katalikų interneto tarnyba, tel. 37 320121;   IT:Katalikų interneto tarnyba, tel. 37 320121;
 • KBK lietuviškas tekstas 1996 m.
  INFO:Katalikų interneto tarnyba, tel. 37 320121;   IT:Katalikų interneto tarnyba, tel. 37 320121;
 • Tekstas parengtas pagal LIUDYKIME KRISTŲ: popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos Lietuvoje 1993 m. rugsėjo 4-8 d. – Vilnius, Katalikų pasaulis, 1994.
  INFO:Katalikų interneto tarnyba, tel. 37 320121;   IT:Katalikų interneto tarnyba, tel. 37 320121;
 • KONSTITUCIJOS: Dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen gentium (1964 11 21), Dogminė konstitucija apie Dievo Apreiškimą Dei Verbum (1965 11 18), Konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium (1963 12 04), Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes (1965 12 07) DEKRETAI: Dekretas dėl vyskupų pastoracinių pareigų Bažnyčioje Christus Dominus (1965 10 28), Dekretas dėl kunigų tarnybos ir gyvenimo Presbyterorum Ordinis (1965 12 07), Dekretas dėl kunigų ugdymo Optatam totius (1965 10 28), Dekretas dėl vienuoliškojo gyvenimo tinkamo atnaujinimo Perfectae caritatis (1965 10 28), Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo Apostolicam actuositatem (1965 11 18), Dekretas dėl Bažnyčios misijinės veiklos Ad Gentes (1965 12 07), Dekretas dėl ekumenizmo Unitatis redintegratio (1964 11 21), Dekretas dėl Rytų katalikų Bažnyčių Orientalium Ecclesiarum (1964 11 21), Dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter mirifica (1963 12 04) DEKLARACIJOS: Tikėjimo laisvės deklaracija Dignitatis humanae (1965 12 07), Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra aetate (1965 10 28), Krikščioniškojo auklėjimo deklaracija Gravissimum educationis (1965 10 28)
  INFO:Katalikų interneto tarnyba, tel. 37 320121;   IT:Katalikų interneto tarnyba, tel. 37 320121;
 • „Bažnyčios žinios“ daugiausia skirtos kunigams bei Bažnyčioje aktyviai besidarbuojantiems pasauliečiams. Leidinyje publikuojami Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei visuotinės Bažnyčios dokumentai, popiežiaus kalbos ir pareiškimai, sekmadienių ir kitų šventadienių homilijos, informuojama apie bažnytinio gyvenimo įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, pateikiama teologinių straipsnių.
  INFO:Biuletenio redakcija, tel. (37) 323853;   IT:Katalikų interneto tarnyba, tel. (37) 320121;