KATALIKAI.LT | BIBLIJA.LT | KATEKIZMAS.LT | BERNARDINAI.LT
Į pirmą puslapį
Statistika
Iš viso nuorodų: 191
I grupė (katalikų): 169
II grupė (krikščioniškos): 22
II grupė (Lietuva): 0
IV grupė (kitos): 0
Kontaktai
Katalikų interneto tarnyba
Papilio g. 5, Kaunas
Tel. +370 37 320121; +370 684 09029

www.katalikai.lt
Žiniasklaida
 • Katalikų Bažnyčia Lietuvoje
 • Vatikano radijo lietuvių programa
 • Interneto dienraštis Bernardinai.lt
 • Marijos radijas
 • Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba
 • Žurnalas šeimai ARTUMA
 • Biblijos meditacijų dvimėnesinis žurnalas „ŽODIS tarp mūsų“
 • Žurnalas vaikams „Bitutė“
 • Dvisavaitinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos biuletenis „Bažnyčios žinios“
 • Katalikų radijo „Mažoji studija“
 • Iliustruotas religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis „Naujasis židinys–Aidai“
 • Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis „XXI amžius“
 • Katalikų interneto tarnyba